Prof. Miroslav Flodr má 85. rokov!

flodrvyroci
prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc.

Dňa 18. 9. oslávil prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc. 85 rokov. Študenti a priaznivci historických odborov sa s týmto menom stretli, pretože sa jedná o predného českého medievalistu. Svoju pozornosť venuje najmä pomocným vedám historickým a brnenskému mestskému právu. Za svoju prácu získal profesorský titul, v roku 1993 bol laureátom ceny mesta Brna, jeho publikácie sa objavovali v anketách venujúcich sa najlepším českým historickým dielam a v roku 2009 sa spolu s docentom Vladimírom Vašků stal čestným členom Českej archívnej společnosti.

Flodrovo významné životné jubileum predstavuje príležitosť pre pripomenutie si jeho bádateľského záujmu, ktoré významným spôsobom zasiahlo do oblasti pomocných vied historických a archívnictva.

Miroslav Flodr absolvoval osemročné gymnázium v Brne, po ktorom študoval odbory história a zemepis a neskôr archívnictvo na filozofickej fakulte terajšej Masarykovej univerzity v Brne. Štúdium ukončil kandidátskou dizertáciou (dnes tzv. veľký doktorát) s názvom Skriptorium olomoucké. Táto práca predstavuje paleografickú štúdiu, ktorá je založená na rozbore rozsiahleho rukopisného materiálu najmä z obdobia episkopátu Jindřicha Zdíka.

V roku 1965 sa Flodr habilitoval, profesúru však kvôli politickému režimu získal až po nežnej revolúcii. Tituly vo Flodrovej biografii nasvedčujú, že v období 1960-1990 bol jeho bádateľský záujem široký. Venoval sa štúdiu filigránov, z ktorého vzišla publikácia Filigranologie. Úvod do studia filigánů. Ďalej sa zaoberal epigrafikou, kde z dôvodu absencie pevných a obecne záväzných pravidiel pre popis epigrafických pamiatok vydal článok s názvom Zásady popisu středověkých a novověkých epigrafických památek, ktorý si môžete stiahnuť tu. Ďaľšie Flodrovo dielo, opäť sprístupnené v digitálnej knižnici MU, sa venuje kampanologii a nesie názov Technologie středověkého zvonařství.

Od 90. rokov vidíme vo Flodrovej bibliografii práce tematicky zamerané na brnenské mestské právo, akými sú Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I.-III. (1990-1993), Brněnské městské právo (2001) či Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (2005). Posledne menovaná Flodrova publikácia prináša edíciu pamätnej knihy, ktorá vznikla za činnosti pisára Jana ako kniha právna a momentálne je uložená v rukopisnom oddelení Archívu města Brna. Edíciu Flodr doplnil výkladom o vývoji pamätnej knihy, chronologickým prehľadom zápisov, obsiahlym registrom či fotografickou reprodukciu knižnej väzby.

Aj v ďalších prácach zostáva Flodr verný svojej dlhodobo sledovanej problematike, a teda brnenskému mestskému právu. Jedná sa napríklad o tieto publikácie: Brněnské městské právo po smrti notáře Jana 1359-1389 (2006), Nálezy brněnského městského práva do roku 1389 (2007), Brněnské městské právo na konci středověku: 1389-konec 15. století (2008), Jana z Gelhausenu Příručka práva městského – Manipulus vel directorium iuris civilis (2008) a Pamětní kniha města Brna z let 1391-1515 (2010).

Profesor Miroslav Flodr pôsobil na katedre pomocných vied historických a archívnictva až do počiatku 21. storočia. Dátum vydania poslednej Flodrovej knihy však hovorí o tom, že jeho úctihodný vek nepredstavuje prekážku jeho vedeckej a vydavateľskej činnosti. V mene celej BSS ČAS pánu profesorovi blahoželám a prajem pevné zdravie!

Napsat komentář