O projekte Archivnictví – věc veřejná

koenig
zdroj: Internet.

Digitalizácia, multidisciplinarita, aktivácia, mobilita, angažovanosť. Toto sú termíny, ktoré charakterizujú nový projekt BSS ČAS s názvom Archivníctvo – vec verejná. Ako projekt vznikol a o čom je? Pre koho je určený? Aký je jeho cieľ?

Odpovediam na tieto otázky sa venuje nasledujúci text.

Ako projekt vznikol…
Všetko začalo zistením, že v Prahe sa bude konať medzinárodná konferencia na tému digitalizácie archívnych dokumentov. Problematika digitalizácie je v archívnictve v posledných desiatich rokoch témou často skloňovanou, starostlivosť o dokumenty v digitálnej podobe či digitalizácia archiválií v analógovej podobe rieši archívny zákon; knižnice a archívy spustili rôzne projekty v tejto oblasti a je skutočne len otázkou času, kedy sa táto problematika dostane do učebných osnov a bude súčasťou povinného súboru predmetov archivára či pomocného vedca histórie.

Usúdili sme, že takáto konferencia by mohla byť veľmi príťažlivá pre našich študentov a študentky. Všade sa o digitalizácii hovorí, ale čo to vlastne je? K čomu to bude? A čo majú robiť tí/tie, ktorých moderné technológie nechávajú chladnými? Prednášky, na ktorých som sa účastnila a venovali sa digitalizácii, hovorili skôr o počítačových programoch, o problémoch v zákonoch, o nekompatibilnej komunikácii archivára a informatika, a okrem toho, že matriky (kvôli ich bádateľskej vyťaženosti) bývajú spravidla upravené do digi podoby ako prvé, nedozvedela som sa, ako to konkrétne súvisí s oblasťami záujmu archivníctva, pomocných vied historických, histórie?

Preto od celkom jednoduchého plánu sprostredkovať informáciu o konferencii širokému publiku sme sa posunuli k cieľu: ktorí by sa konferencie zúčastnili a umožnili by spojiť problematiku digitalizácie so so základnými predmetmi záujmu PVH a archivníctva. Výsledok by bol spracovaný do brožúry, ktorú by si mohol ktokoľvek stiahnuť z týchto webových stránok. Obsah by študentom ponúkal pohľad na témy im dôverne známe, avšak z perspektívy digitalizácie.

B_gk0RUW8AEEXkt.png:large
zdroj: Internet.

Ani tento cieľ sa však neukázal ako konečný. Digitalizácia, elektronické dokumenty, analógová podoba, toto zrovna nie sú termíny, ktoré sa tradične vyskytujú v slovníku historika. Či chceme alebo nie, informatika intervenuje pomaly do každej oblasti života, čo nás viedlo k otázkam: Môžeme v tejto téme informatiku vynechať? A môžeme vynechať právo, prírodovedu, jazykovedu, sociológiu, knihovníctvo a pod.? Tvrdíme, že archivníctvo je odborom multidisciplinárnym, a argumenty podporujúce toto tvrdenie, by v brožúre mali odznieť. Projekt sa začal rozširovať..

Do projektu sme viac menej zahrnuli veľmi širokú paletu odborov, ale nezabudli sme na niekoho dôležitého? Archiválie predsa nie sú produktom len odborných inštitúcií ale aj laickej verejnosti. Archivníctvo je vecou verejnou, tak bolo rozhodnuté, že naše študentské tímy, okrem návštevy konferencie, spracovania brožúry, zorganizujú a spropagujú diskusiu pre širokú verejnosť.

Pre koho je projekt určený?

Projekt má niekoľko cieľových skupín. Po prvé môžeme ich rozdeliť na organizačný tím projektu a na publikum. Organizačný tím získa informácie ohľadom problematiky digitalizácie zúčastnením sa na konferencii, skúsenosť z tímovej práce, ale aj zo samostatnej tvorčej činnosti a praxe v organizačných aktivitách. Publikum pozostávajúce zo skupín študentov/ky a odborníkov/čky PVHaArch, študentov/ky a odborníkov/čky ostatných vedných odborov a laickej verejnosti, získa prehľad o stále progresívnom odbore.

07
zdroj: Internet.

Prečo je to pre nás dôležité?

Ako som uviedla na začiatku tohto textu, téma digitalizácie je pre PVHaArch veľmi aktuálnou. Projekt umožňuje ovplyvniť budúcich odborníkov/čky v tejto problematike,  avšak má i potenciál propagovať odbor PVHaArch vysvetlením jeho dôležitosti pre zachovanie kultúrneho a národného dedičstva pre budúce generácie.

Identita je ďaľším frekventovaným pojmom a jej formovanie často koreluje s históriou národa. Táto nemusí byť sprostredkovaná len cez dokumentárne a historické filmy, výstavy v muzeách, ale verejnosť ju môže pohodlne sledovať na svojom notebooku priamo z digitalizovaných dochovaných prameňov. Archivníctvo sa takto skutočne stáva vecou verejnou, pretože archiválie nám jednak umožňujú pochopiť súčasnú identitu jednotlivcov, a taktiež samotní jednotlivci budujú pamäť národa, kde pomocou dokladov umožnia budúcim generáciám prepojiť súčastnosť s ich minulosťou.

FF MU bude prezentovaná ako fakulta, ktorá má charakter spoločenskej inštitúcie, a teda okrem toho, že svojou činnosťou formuje spoločnosť, aj ona sama je spoločnosťou formovaná. Pomocou diskusie a brožúry bude spoločnosti prezentované, že poznatky, ktoré sú predávané študentom a študentkám na fakulte, nie sú dôležité len pre ich budúce povolanie, ale môžu byť zaujímavým pre akéhokoľvek jedinca.

Zapoj sa aj ty!

Projekt ponúka možnosť poskytnúť zúčastneným študentom možnosť vzdelávať sa mimo výučbu, stretnúť sa s odborníkmi z ČR aj zahraničia. Pozícia na pracovnom trhu absolventov VŠ sa riadi podľa vzorca: čím ↑aktivita, tým ↑šanca uplatniť sa na pracovnom trhu. Viac info k náboru. na

Autor: Monika Laurincová

znak_FFProjekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Napsat komentář