Brožúra k projektu

brozura obrBrožúra Archívnictvo – vec verejná  je jedným z výstupov rovnomenného projektu, ktorý realizovala BSS za podpory Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů FF MU v jarnom semestri 2015. Formou samostatných článkov pojednáva o práci archivára, historika a vedca PVH, o spôsoboch digitalizácie vybraných archívnych prameňov a uvádza odkazy na rôzne digitalizačné projekty.

 Pozrite sa na túto brožúru bližšie.

Ako už samotný obsah brožúry napovedá, jej hlavným cieľom je sprostredkovať informácie o archívoch, archívnictve a digitalizácii dokumentov a vysvetliť dôležitosť tohto odboru pre zachovanie kultúrneho národného dedičstva pre budúce generácie. Touto verejnou aktivitou chceme propagovať pomocné vedy historické a archívnictvo ako odbory, ktoré sú taktiež súčasťou pokroku digitálnych technológií, a ktoré majú silný spoločenský charakter.

Prvú cieľovú skupinu, ktorej je brožúra primárne určená, predstavuje široká verejnosť. Tej sú v rámci jednotlivých kapitol demonštrované pramene štúdia PVHaArch ako sú matriky, mestské knihy či staré mapy. Brožúra laickému publiku prezentuje taktiež základné inštitúcie spojené s odborom, a teda archívy, ich aktivity v rámci digitalizácie a metódy ich práce. Čitatelia sa takto dozvedia, že archívy fungujú okrem iného ako ochrancovia našej pamäte, kde pomocou dokladov o človeku umožňujú prepájať súčasnosť s minulosťou, že témy, s ktorými archivári či historici pracujú, nedisponujú len odbornou rovinou, ale aj tou spoločenskou, a teda význam bádania v tomto smere má prínos pre každého jedinca. Ten je napokon s veľkým úspechom do aktivít bádania zapájaný v rôznych projektoch, na ktoré brožúra poukáže, a možno touto cestou inšpiruje aj ostatných.

Druhú cieľovú skupinu predstavuje odborná verejnosť, a teda na strane jednej študentky a študenti, na strane druhej vedci a vedkyne pomocných vied historických, archívnictva, histórie a ostatných príbuzných odborov. Tým brožúra prinesie základný vhľad do veľmi aktuálnej témy digitalizácie archívnych dokumentov a archivácie elektronických dokumentov a môže ovplyvniť budúcich odborníkov v danej problematike odboru.

Práca na projekte a zvlášť spisovanie brožúry prinieslo zistenie, že existuje nemalé množstvo projektov ako zahraničných, tak aj tunajších, venujúcich sa digitalizácii dokumentov, avšak neexistuje (alebo je ju veľmi ťažké nájsť) databáza, ktorá by obsahovala hodnoverné informácie o obsahu a rozsahu daných projektov. Bádateľ tak buď musí disponovať informáciou o existencii projektu alebo ho čaká zdĺhavé googlenie a neistý výsledok. Odbornej verejnosti týmto brožúra predkladá otázku ohľadom nutnosti existencie takej databázy či internetového portálu, pretože jeho absencia neumožňuje dostatočne využiť potenciál projektov samotných.

Táto brožúra predstavuje akúsi prvú lastovičku, ktorá prináša tabuľku obsahujúcu niektoré digitalizačné projekty. V našich silách nebolo naplniť ju kompletne a koniec koncov táto jej kompletnosť by bola aktuálna len po dobu, kým by nezanikol projekt starý či nevznikol projekt nový. Aby sa naša snaha neukázala ako kontraproduktívna, rozhodli sme o umiestnenie brožúry na naše webové stránky, kde bude databáza doplňovaná a následne aktualizovaná. Nekompletnosť databázy demonštrujeme aj vo vytlačených verziách brožúry, kde sú zaradené voľné strany pre ručné dopisovanie projektov. Projekt bude takýmto spôsobom pokračovať ďalej, pričom prispieť môže každý. Naše očakávania ohľadom tejto databázy nie sú veľké, predsa len máme za to, že správa takého portálu vyžaduje schopnosti, sily a skúsenosti, ktoré nám chýbajú, avšak môže byť podnetom pre vznik takej databázy a môže tiež predstavovať funkčnú pomôcku pre bádateľov.

Celý obsah brožúry nájdete vo formáte PDF po rozkliknutí odkazu: INFORMAČNÁ BROŽÚRA. Budeme radi, keď nám pomôžete nie len so šírením informácií o projekte, ale rovnako aj s opravovaním či doplňovaním obsahu brožúry.

DSC00680
Diskusia k projektu (18.6.2015), kde bola brožúra predstavovaná.

Informácie uvedené v brožúre boli čerpané z internetových stránok, rozhovorov s niektorými archivármi, odborných publikácií a z konferencie Archival cooperation and community building in the Digital Age, ktorej organizátorom bola asociácia ICARUS, a ktorej sa všetci autori a autorky zúčastnili v dňoch 27. 4. až 29. 4. 2015 v Prahe. Práca na textoch prebiehala individuálne alebo v skupinách, pričom všetky texty a informácie boli všetkými zdieľané na Google Disku a následne spoločne opravované.

Na záver chcem spolu s Betkou Vicianovou poďakovať všetkým, ktorí umožnili realizáciu projektu, a teda štipendijnému programu FF MU, ale najmä všetkým participantom/kám projektu: Barbore Bittnerovej, Tereze Dleskovej, Natálii Doležalovej, Lukášovi Führerovi, Márii Grobarčíkovej, Veronike Havlíkovej, Oľge Koníčkovej, Kateřine Kovárovej, Lucii Kubovej, Tereze Maškovej, Pavle Pitelovej, Sabine Pryšingerovej, Alžběte Řehákovej a Lenke Smolkovej. Vďaka!

znak_FFProjekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Ďakujeme za akékoľvek komentáre k tomuto článku alebo obsahuje brožúry!

1 komentář u „Brožúra k projektu

Napsat komentář