Popis projektu Archívnictvo – vec verejná

bible
Šelmberská bible, 1440, Strahovská knihovna.

Brnenská studentská sekce ČAS v jarnom semestri 2015 zorganizovala projekt s názvom „Archívnictvo – vec verejná“. Na tieto účely bol použitý príspevok Českej archívnej spoločnostištipendium na podporu spolkových aktivít od Stipendijního programu Filozofické fakulty MU. Ďakujeme za podporu ;)

Pozrite si pre predstavu stručný popis tohto projektu.

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Projekt je charakteristický svojím širokým záberom, ktorý zahrňuje dve hlavné cieľové skupiny. Prvou sú študentky a študenti pomocných vied historických, archívnictva, histórie a ostatných príbuzných odborov. Tí sa vďaka projektu jednoduchšie dostanú k informáciám, ktoré sú z hľadiska ich štúdia veľmi aktuálne, a taktiež sa pre nich zabezpečí príležitosť aktívne sa podieľať na organizácii verejnej diskusie a na tvorbe brožúry.

Druhú cieľovú skupinu predstavuje široká verejnosť, ktorej budú vo forme diskusie sprostredkované informácie o vybraných odboroch FF so zameraním sa na problematiku digitálnych technológií, a to takou formou, ktorá zdôrazní spoločenský charakter týchto odborov. Dôvodom je skutočnosť, že archívy fungujú okrem iného ako ochrancovia našej pamäte, kde pomocou dokladov o človeku umožňujú prepájať súčasnosť s minulosťou. Nie len do archívnictva, ale aj do ostatných príbuzných odborov, vstupujú otázky ohľadom archivácie elektronických dokumentov či digitalizácie archívnych dokumentov, preto sa táto téma stáva témou ako odbornou, tak aj spoločenskou.

ZÁKLADNÉ CIELE A PRÍNOS PROJEKTU

WP_20150429_15_57_09_Pro
rukopisy v Strahovskej knižnici

Hlavným cieľom tohto projektu je sprostredkovať informácie o archívoch, archívnictve a digitalizácii dokumentov laickej verejnosti a vysvetliť dôležitosť tohto odboru pre zachovanie kultúrneho národného dedičstva pre budúce generácie. Jeho výstupom je verejná diskusia o tejto problematike, ktorá bude podložená informačnou brožúrou. Touto verejnou aktivitou chceme propagovať pomocné vedy historické a archívnictvo ako odbory, ktoré sú taktiež súčasťou pokroku digitálnych technológií a ich úloha bude stále dôležitejšia.

Druhým hlavným cieľom je aktivizácia študentov PVH, archívnictva a príbuzných odborov. S tým súvisí možnosť poskytnúť zúčastneným študentom možnosť vzdelávať sa mimo výučbu, stretnúť sa s odborníkmi z ČR aj zahraničia a ovplyvniť tým budúcich odborníkov v problematike, ktorá bude v nasledujúcich rokoch veľmi aktuálna.

FF MU bude prezentovaná ako fakulta, ktorá má charakter spoločenskej inštitúcie a okrem toho, že svojou činnosťou formuje spoločnosť, aj ona sama je spoločnosťou formovaná. Pomocou diskusie a brožúry bude spoločnosti prezentované, že poznatky, ktoré sú predávané študentom na fakulte, nie sú dôležité len pre ich budúce povolanie, ale môžu byť zaujímavým pre akéhokoľvek jedinca.

ZAPOJENIE ŠTUDENTOV FF

Zúčastnení študenti sa budú podieľať na výstupe projektu, teda na obsahu brožúry (vlastné poznámky z konferencie) a diskusii, ktorá má predstaviť archívy a archívnictvo nie len ostatným študentom FF, ale aj laickej verejnosti. Celý projekt by sa uskutočnil mimo výučby, takže účastníci musia venovať domácej príprave týchto výstupov svoj voľný čas, prehĺbiť svoje poznatky v problematike, ktorá nie je obsahom predmetov ponúkaných na univerzite.

znak_FFProjekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Napsat komentář