PRED odchodom na pobyt

PRIHLÁŠKA (Application form)

Každá mobilita má vlastné podmienky prijatia a vlastnú prihlášku, ktorú je nutné vyplniť a odoslať do termínu, ktorý nájdete na stránkach CZS pri každom programe. Vypĺňa sa zväčša na základe nominácie domácej univerzity (alebo pokiaľ si program dojednávate sami, treba aspoň potvrdenie nášho ústavu). Prihláška musí obsahovať podpis od odborového koordinátora, ktorým je na ústave PVHaA doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (občas i vedúceho ústavu) a potom aj potvrdenie z CZS. Podáva sa buď v elektronickej alebo papierovej podobe, prípadne oboje (nezabudnite si urobiť kópiu).

Niektoré prihlášky vyžadujú hneď aj „Learning Argeemet“ (viď ďalej) alebo „Transcript of Records“, teda výpis známok, ktorý vám po anglicky vytlačia z ISu na študijnom oddelení.

AKCEPTAČNÝ LIST (Letter of Acceptance)

V prípade študijných pobytov by mal akceptačný list študent získať po úspešnom podaní prihlášky, čím zahraničná škola prijíma študenta na program. Súčasťou tohto listu bývajú aj podrobné informácie o univerzite, výpis predmetov s ich popisom a iné.

Nasleduje jedna z nasledujúcich zmlúv, v ktorej je spísaný obsah danej mobility:

  • Štúdium a výskum: ŠTUDIJNÁ ZMLUVA  (Learning Agreement – LA)

Pri študijnom programe je najdôležitejším dokumentom Learning Agreement, je to študijná zmluva, ktorú si musí študent pripraviť ako súčasť prihlášky k mobilite. Zapisujú sa do nej predmety, ktoré chce na zahraničnej univerzite navštevovať.  V prípade, že chcete v zahraničí písať diplomovú prácu, predmety si nezapisujete, ale prácu počas celej doby konzultujete na zahraničnej univerzite (presné podmienky konzultujte na CZS).

LA obsahuje presné názvy a kódy kurzov s kreditovým ohodnotením. Je ho nutné vždy konzultovať s odborovým koordinátorom, pretože práve on svojim podpisom potvrdzuje uznanie týchto predmetov po návrate. Následne sa predkladá na CZS a odtiaľ na zahraničnú univerzitu, teda v poradí:

študent → odborový koordinátor → CZS → zahraničný koordinátor

LA musí byť pred odchodom trojstranne podpísaný, tj. od študenta, od odborového koordinátora na domácej i zahraničnej univerzite. Študent musí dosiahnuť minimálnu kreditovú hranicu daného programu, v našom prípade aspoň 20 ECTS za semester. Vyplnenie tejto zmluvy môže trvať aj niekoľko týždňov, preto si na ňu nechajte dostatok času.

  • Prax: PRACOVNÁ ZMLUVA (Learning agreement for Traineeships, skrátene Training Agreement – TA)

Pri pracovnom programe je najdôležitejším dokumentom Learning Agreement for Traineeships, je to pracovná zmluva, ktorú si musí študent pripraviť ako súčasť prihlášky k mobilite. Keďže pri pracovnom pobyte si študent musí nájsť inštitúciu sám, pracovný plán dohaduje priamo s hosťujúcou inštitúciou.

TA obsahuje presné pracovné zaradenie a stručný popis činností  (povinností), na ktorých sa dohodne študent s danou inštitúciou. Ďalej sa konzultuje s odborovým koordinátorom, pretože práve on svojim podpisom potvrdzuje, že prax korešponduje so študijným odborom a bude uznaná po návrate. Následne sa TA predkladá na CZS, teda v poradí:

študent + zahraničná inštitúcia → odborový koordinátor → CZS

TA musí byť pred odchodom trojstranne podpísaný, tj. od študenta, od odborového koordinátora na domácej univerzite a kontaktnej osoby na zahraničnej inštitúcii. Študent musí dosiahnuť minimálnu kreditovú hranicu daného programu, v našom prípade aspoň 20 ECTS za semester, ktorú dostane za riadne absolvovanie praxe. Vyplnenie TA môže trvať aj niekoľko týždňov, preto si naň nechajte dostatok času.

MOTIVAČNÝ LIST

Súčasťou každého výberového konania  na zahraničnú mobilitu je motivačný list a od daného programu záleží, či je po česky alebo anglicky. Pri výbere uchádzačov má veľkú váhu, pretože najviac vypovedá o študentovi a jeho zameraní. Ako čo najlepšie napísať motivačný list, vám poradíme v našom manuáli Ako písať motivačný a sprievodný list.

Ďalšie možné dokumenty:

ODPORÚČANIE

Niektoré programy vyžadujú odporúčací list od akademického pracovníka, ktorý slúži študentovi ako referencia. Mal by ho napísať jeden z vyučujúcich, ktorý študenta pozná a vedel by v liste spomenúť niektoré predpoklady a vhodné vlastnosti pre pobyt v zahraničí, mal by obsahovať údaje o uchádzačovi, jeho úlohách a študijných výsledkoch. Tento list by mal obsahovať meno a priezvisko vyučujúceho, pracovné zaradenie v inštitúcii (univerzite), dátum a podpis.

ŽIVOTOPIS

Niekedy môže byť na zahraničnú mobilitu vyžadovaný aj životopis. Ako čo najlepšie napísať životopis, vám poradíme v našom manuáli Ako písať CV.

Pokiaľ bol študent na výberovom konaní úspešný, nasledujú:

ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A FINANČNÁ DOHODA

K získaniu štipendia na podporu mobility je nutné pred odchodom predložiť na CZS MU finančnú dohodu, ktorá obsahuje presné informácie o pobyte  a študentovi. Až na základe nej je študentovi každý mesiac posielané štipendium. Vždy je nutné ju podať minimálne 3 týždne pred začiatkom mobility a to výhradne osobne na CZS (posielanie poštou nie je akceptované!). Jej súčasťou sú zväčša dokumenty: finančná zmluva, žiadosť o priznanie štipendia, čestné prehlásenie, akceptačný list a obojstranne potvrdený LA alebo TA (pri praxi aj doklad o komerčnom poistení).

EVIDENCIA POBYTU

Podľa smernice rektora č.8/2011 si pobyt v zahraničí musí zaznamenať študent sám v ISe a to nasledovne:

STUDENT → Stáže a pobyty → Založit novou stáž, studijní nebo pracovní pobyt

Vkladá na nej aj naskenovaný študijný, výskumný či pracovný plán. Presné manuály na evidenciu mobilít nájdete tu. Pokiaľ sa vám pobyt ukáže v: Přehled založených pobytů, tak pobyt je zaevidovaný a musí ho potvrdiť študijné oddelenie. Často to však trvá aj niekoľko týždňov, takže buďte trpezliví.

AV

Napsat komentář