Programové prohlášení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • Brněnská studentská sekce České archivní společnosti (dále jen BSS ČAS) je sekcí České archivní společnosti (dále jen ČAS), se sídlem při Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Orgány BSS ČAS jsou valná hromada, výbor a revizní komise BSS ČAS.

ORGÁNY BSS ČAS:

VALNÁ HROMADA

 • je nejvyšším orgánem BSS ČAS, svolávaným výborem BSS ČAS jedenkrát ročně a to alespoň 30 kalendářních dní přede dnem jejího konání.
 • volí výbor a revizní komisi BSS ČAS. Volby jsou tajné, přímé a rovné, je možné volit písemně na dálku.

VÝBOR BSS ČAS

 • V čele BSS ČAS stojí výbor v počtu do deseti členů, skládá se z předsedy, místopředsedy, pokladního a jednatele a dalších případných členů zvolených valnou hromadou BSS ČAS na funkční období jednoho roku, v průběhu kterého se počet členů výboru BSS ČAS nemění.
 • Volit a kandidovat do výboru mají právo všichni členové BSS ČAS.
 • Výbor volený na valné hromadě BSS ČAS ze svého středu volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladního, žádný ze členů výboru BSS ČAS nesmí být členem revizní komise BSS ČAS.
 • Předseda má právo účastnit se zasedání výboru ČAS s hlasem poradním.

REVIZNÍ KOMISE

 • skládá se z předsedy a dvou členů revizní komise. Všichni členové kontrolního orgánu BSS ČAS, tj. revizní komise BSS ČAS, jsou řádnými nebo čestnými členy ČAS zvolenými valnou hromadou BSS ČAS funkční období jednoho roku.
 • členové revizní komise nejsou v daném volebním období členy výboru BSS ČAS.

Členství v BSS ČAS

 • Členem BSS ČAS má právo stát se student Masarykovy univerzity, zejména oborů archivnictví a PVH, který vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek stanovený valnou hromadou ČAS.
 • Člen má právo dostávat informace o akcích BSS ČAS e-mailem a může se účastnit akcí a exkurzí pořádaných výborem BSS ČAS.
 • Člen má právo kandidovat do výboru a revizní komise BSS ČAS.
 • Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku po dobu dvou a více po sobě bezprostředně následujících let.

Finance BSS ČAS

 • Pokladní, volený výborem, vede účetnictví BSS ČAS a je odpovědný za správu financí BSS ČAS.
 • Pokladní ke konci kalendářního roku předkládá účetnictví revizní komisi BSS ČAS.

OKRUHY ČINNOSTI

 • Popularizace archivnictví a spřátelených oborů (přednášky, diskuze, společenské akce atď.)
 • Spolupráce s Ústavem pomocných věd historických a archivnictví FF MU v Brně
 • Brigády a praxe v archivech
 • Účast na odborných konferencích
 • Exkurze domácí a zahraniční