Štúdium v zahraničí

Pokiaľ študent PVHaA premýšľa nad študijným programom má niekoľko možností. Ústav pomocných věd historických a archivnictví MU momentálne ponúka študijné mobility na niekoľkých európskych univerzitách. Náš ústav bol vždy ochotný pomôcť študentom v najväčšej možnej miere a umožnil vycestovať za štúdiom aj v iných historických a príbuzných programoch. Najbežnejšie to býva história, ktorá sa študuje na väčšine európskych vysokých škôl a nepotrebuje špecifické zručnosti. Mnohé z univerzít ponúkajú predmety spadajúce pod PVHaA práve v rámci histórie a umožňujú si niektoré predmety nechať uznať ako B kredity (zvyšok sú C kredity). Podľa aktuálnych požiadaviek MU je nutné získať minimálne 20 ECTS za semester, a to aj počas zahraničného programu.

Súčasťou prihlášky je vždy motivačný list (česky či v cudzom jazyku) a „Learning Agreemet“, do ktorého študent zapisuje predmety, ktoré chce absolvovať (dá sa meniť). Tento LA musí byť zväčša podpísaný vedúcim ústavu (Mgr. Petr Elbel, Ph.D.) a/alebo koordinátorom zahraničných pobytov (doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.), pretože tým dávajú súhlas so študentovým vycestovaním na daný program. Všeobecne platí, že študent musí absolvovať aspoň 70% prednášok, ktoré spadajú pod odbor, ktorý prišiel do zahraničia študovať (tj. môže si zapísať aj predmety, ktoré ho zaujali, ale nesúvisia s jeho odborom). Okrem toho, býva často súčasťou  prihlášky aj výpis známok, životopis (česky či v cudzom jazyku), doklad o znalosti jazyka (väčšinou stačí jazyk II. na MU) a niekedy odporúčací list od vyučujúceho. Kritéria výberu účastníkov sú uvedené pri každom programe. Prinášame vám krátky popis niektorých zo študijných programov:

5A- Erasmus_

ERASMUS+

/vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD. programu všetkých foriem, min. 2. ročník/

Erasmus je asi najpopulárnejší spomedzi ponúkaných programov. Je to projekt Európskej únie zameraný najmä na vzdelávacie mobility študentov, pedagógov a zamestnancov vysokoškolských inštitúcii, ktorých cieľom je podporiť vzájomné vzťahy a spoluprácu medzi vysokými školami, skvalitniť jazykovú výuku, informovať o vzdelávacích systémoch v rôznych krajinách a dať vzdelaniu európsky rozmer. Do programu sú zapojené členské štáty EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko a Turecko. Základné informácie o programe Erasmus+ je možné nájsť na webe CZS.

Program a podmienky prijatia na konkrétne univerzity v Európe prináša priamo katedra. Motivačný list a prihláška sa zväčša vypĺňajú v češtine a o úspešnosti kandidátov rozhoduje konkrétny ústav MU. Ústav PVHaA má v súčastnosti podpísané zmluvy s ôsmymi európskymi univerzitami, pozrite sa na ne bližšie tu.

ERASMUS MUNDUS Aktivita II

/vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD. – požiadavky závisia od každého konzorcia/

Program Erasmus Mundus umožňuje študentom z krajín Európskej únie vycestovať so štedrou finanční podporou na študijný pobyt do vybraných zemí mimo EU. MU je momentálne súčasťou 8 konzorcií, ktoré sú bližšie popísané na stránkach CZS. Ponúkajú mobility v Izraeli, na Západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónske, Srbsko), na Blízkom Východe (Jordánsko, Sýria, Libanon, Palestína), EMMAG (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt), MEDASTAR (Egypt a Libanon), Humeria (Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko), v Ruskej federácii a na Kaukaze a Ukrajine (Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, Ukrajina).

Každé konzorcium má vlastné podmienky prijatia a hlavného koordinátora programu, ktorý rozhoduje o úspešnosti kandidátov (asi 50% úspešnosť). Výhodou tohto programu je okrem finančnej stránky fakt, že účastníkov vyberá zahraničná inštitúcia, čím sa stierajú rozdiely medzi odbormi a výber veľmi ovplyvňuje kvalita motivačného listu. Nevýhodou je väčšie množstvo administratívy a komunikácia s hosťujúcimi univerzitami v angličtine (aj keby účastník študoval v inom jazyku). Študenti PVHaA sa môžu prihlásiť na program po dohode s vedením katedry.

5A- ceepusCEEPUS III

/vhodný pre študentov Mgr. a PhD. prezenčného programu, min. 2. semester/

CEEPUS je stredoeurópsky výmenný univerzitný program zameraný na regionálnu spoluprácu univerzít v krajinách: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, ČR, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Kosovo. Do programu sa dá zapojiť v rámci sietí vysokých škôl alebo individuálne (ako tzv. freemover). Študenti PVHaA sa môžu prihlásiť po dohode s vedením katedry.  Viac o programe CEEPUS sa dozviete na stránkach CZS.

ISEP

/vhodný pre študentov Bc. a Mgr. prezenčného programu, 2.-predposledný ročník/

Nezisková organizácia ISEP ponúka študentom MU možnosť vycestovať na viac ako 150 univerzít v USA a desiatky univerzít v ďalších 50 štátoch sveta. Tento program ponúka viac druhov pobytov založených na odpustení školného na hosťujúcej univerzite. Výmenný študijný program ISEP, ktorý je „najlacnejší“ funguje ako výmena študentov na 2 konkrétnych univerzitách, tj. MU musí prijať študenta z mojej preferovanej univerzity. Je možné si vybrať do 10 rôznych univerzít, na ktoré je nutné poslať samostatné motivačné listy v angličtine. Viac informácií o výmenách ISEP je na stránkach CZS.

Tento program je extrémne náročný na administratívu a je veľmi málo pravdepodobné, že sa na požadovanej univerzite v danom semestri nájde študent, ktorý si vyberie práve MU. Ak by mal však niekto záujem študovať mimo Európy, držíme mu palce!

AKTION

/vhodný len pre študentov Mgr. a PhD. pripravujúcich záverečnú prácu/

AKTION je program pre podporu bilaterálnej spolupráce vo vzdelávaní a vede v terciárnom sektore medzi Českou republikou a Rakúskom.  Ponúkané štipendiá sú určené len pre prípravu diplomovej alebo dizertačnej práce. Študenti PVHaA sa môžu prihlásiť po dohode s vedením katedry.

„FREEMOVERS“

/ vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD. programu, min. 2. semester/

Program „freemover“ ponúka štipendiá pre študentov, ktorý si študijný pobyt dohodnú sami priamo s danou inštitúciou, nad rámec iných programov. Študenti PVHaA sa môžu prihlásiť po dohode s vedením katedry.

GFPS (študijný pobyt)

/ vhodný pre všetkých študentov prezenčných programov/

Študentská organizácia GFPS-CZ sprostredkováva študijné pobyty na nemeckých univerzitách na 5 mesiacov. Jej cieľom je rozvíjať a prehlbovať priateľské vzťahy a prispievať k medzikultúrnej výmene medzi Českom, Nemeckom a Poľskom. Programy zastrešuje a finančne podporuje združenie GFPS-CZ Initiative Mittel- und Osteuropa (InMOE) so sídlom v Berlíne a Česko-německý fond budoucnosti. Viac informácií o programe GFPS na stránkach CZS alebo organizácie GFPS-CZ.

Rozšírenú ponuku študijných programov CZS MU je možné nájsť a ich webovej stránke, ktorá ponúka množstvo ďalších programov ako MEDZIVLÁDNE A MEDZIFAKULTNÉ DOHODY, VIŠEHRADSKÝ FOND a rôzne špecifické štipendiá. Obsahuje taktiež mená programových koordinátorov, úradné hodiny a F.A.Q. (často kladené otázky).

AV

Napsat komentář