Co je BSS?

Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním spolkem sdružujícím zejména archiváře, vysokoškolské pedagogy a studenty archivnictví a pomocných věd historických,  i další příznivce a sympatizanty z řad odborné i laické veřejnosti v oblasti archivnictví. Funguje od roku 1990 a v současné době má více než 600 členů. Hlavní úkolem ČAS je podpora odborných aktivit a zájmů archivářů v České republice včetně jejich uplatnění v archivech.

Brněnská studentská sekce České archivní společnosti (BSS ČAS) je jednou z pěti studentských sekcí, které se snaží o plnění cílů ČAS. Slučuje zejména studenty Archivnictví a Pomocných věd historických, ale i jiné příznivce našich aktivit na Masarykově Univerzitě.

Našim prvotním posláním je aktivizace studentů, šíření a prohlubování nejnovějších poznatků v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a jiných historických a blízkých oborech, podpora odborných aktivit a zájmů archivářů.  Snažíme se taky o osvětu a propagaci archivů, archivnictví a pomocných věd historických na veřejnosti v České republice a o informování o českých projektech a aktivitách na mezinárodní úrovni. Naší prioritou je vytváření a upevňování kontaktů a spolupráce s archivy doma i v zahraničí a pomoc při uplatnění našich studentů v budoucím životě.

AKCE

archivarBrněnská studentská sekce pořádá nebo organizuje nejrůznější přednášky k tématům archivnictví nebo pomocných věd historických nebo odborné exkurze doma i v zahraničí,  o kterých své členy včas informuje. BSS ČAS není organizací pouze vědeckou, ale pořádá taky množství neformálních setkání a to pravidelně několikrát za rok. Mezi ně patří například pasování prváků, podzimní nebo jarní piknik a jiné. Tyto akce Vám přinesou množství kontaktů a informací o fungování našeho ústavu a  mnoho inspirace do dalšího studia.

ČLENSTVÍ

Brněnská studentská sekce přivítá každého zájemce z řad studentů MU, který projeví zájem o členství v našem spolku.  Člen BSS ČAS automaticky požívá všechna práva a výhody vyplývající z členství v ČAS. Uchazeč o řádné členství musí vyplnit přihlášku, kterou projeví souhlas se stanovami ČAS. Podepsanou přihlášku a roční členský příspěvek předá pokladníkovy sekce, pro studenty ve výšce 150 Kč.

V podzimní semestru 2018 je možné zaplatit členský příspěvek po dohodnutém setkání kdykoliv na e-mailu spolku (449852@mail.muni.cz).

VÝHODY ČLENSTVÍ

Každý člen naší studentské sekce může:

  • zdarma získat Ročenku České archivní společnosti
  • účastnit se valných hromad BSS ČAS: vyjadřovat se k její činnosti, volit nebo být volen do jejích orgánů
  • praxovat v místních archivech
  • být informován o důležitých školních termínech, fungování a akcích BSS ČAS
  • účastnit se přednášek a konferencí za zvýhodněných finančních podmínek
  • účastnit se odborných exkurzí doma i v zahraničí za zvýhodněných finančních podmínek
  • účastnit se všech našich neformálních akcí
  • zapojovat se do diskusí na našem webu
  • zapojovat se do soutěží
  • zdarma získat placku s logem spolku

Budeme se těšit na nové členy!