Jak psát životopis

ŽIVOTOPIS anebo CURRICULUM VITAE je subjektivní dokument, kterým autor věcně a konkrétně informuje o svém životě a  dosavdním směřování. Je jakousi profesionální vizitkou, která zanechává první dojem a může pomoct svému autorovi k dosáhnutí cíle, tedy „podat sám sebe“ na pracovním či akademickém trhu. Podává přehledné informece o osobě ve formě kdy-co-kde o vzdělání, praxi, zkušenostech a charakteristikách vhodných k požadované pozici (práci/mobilitě).

„Kvalitní životopis má být jasný, stručný, kompletní, přesný a aktuální (měl by mít 5 C – clear, concise, complete, consistent, current).“ [1]

Životopis může být různého typu, nejčastěji rozlišujeme strukturovaný teda profesní, beletrizovaný (psaný jako souvislý text, dnes se už nepoužívá), europass anebo úřední životopis (jedná se o formuláře ze zákona, neposkytuje prostor pro kreativitu). Pro naše potřeby je důležitý jen profesní, resp. i europass.

píšeme životopis, zdroj: internet
píšeme životopis, zdroj: internet

mm

PŘED TÍM, NEŽ ZAČNEME PSÁT …

Než začneme, měli bychom si ujasnit, proč to děláme a co chceme pomocí životopisu dosáhnut. Neexistuje přesný návod, jak životopis psát, takže jeho obsah a forma záleží od autora. Zo životopisu musí byť cítiť, že práve JA som osoba, ktorá môže pozitívne ovplyvniť inštitúciu alebo osoba, ktorá je vhodná na danú pozíciu. Zdôrazňujeme svoje silné stránky a snažíme sa prezentovať tak, aby sme čo najviac spĺňali profil vybraného človeka a zdôrazňujeme, ako sme dosiahli to, čím sa prezentujeme (vždy pravdivo!).

Každé výberové konanie má určité zameranie a CV prispôsobujeme rozličným požiadavkám. Pokiaľ sa chceme prihlásiť na zahraničnú mobilitu počas štúdií, zdôrazňujeme hlavne študijné výsledky a akademické úspechy, naopak ak sa hlásime na pracovnú pozíciu, zdôrazňujeme skôr pracovné skúsenosti a prax.

Okrem toho, je vhodné zistiť si základné informácie o inštitúcii a prípadné požiadavky na obsah. CV sa líši aj od krajín, preto je nutné vopred si naštudovať, čo by mal životopis v onej krajine obsahovať (v US angličtine resume) . Ponúkame vám návody a niekoľko rád, ako si životopis vytvoriť:

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Profesijný životopis je akousi sumarizáciou profesijného života uchádzača, ktorá prináša konkrétne údaje: osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie, kvalifikáciu a kurzy, pracovné skúsenosti a prax, jazykové znalosti, ďalšie schopnosti a znalosti, záujmy či iné údaje potrebné pre konkrétnu inštitúciu. Pri práci však nezabudnime na hlavné pravidlá:

PREHĽADNOSŤ – JEDINEČNOSŤ – VHODNOSŤ INFORMÁCIÍ

OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje, ktoré sa uvádzajú sú: meno a priezvisko (s titulom), bydlisko, telefónne číslo a email. Pokiaľ to inštitúcia priamo nevyžaduje, nepíšeme dátum narodenia, národnosť, rodinný ani zdravotný stav, pretože v mnohých krajinách EÚ môže byť posudzovanie na základe týchto informácií považované  za diskriminačné.

Email, ktorý do životopisu zadávame, by mal vyzerať seriózne (hlavne pri žiadosti o zamestnanie), preferujeme napr. variácie mena a priezviska, a teda snažíme sa vyhnúť prezývkam či zábavným adresám ako Zuza13@, divazienka@, Jozinzbazin@… :D Ak chceme zviditeľniť svoju činnosť, môžeme do CV vložiť aj napr. profesijný profil na sociálnych sieťach alebo webovú stránku (často sa prikladá napr. profil na LinkedIn).

PROFIL

Niektoré životopisy majú po osobných údajoch profil, v ktorom stručne v odrážkach zhrnie autor svoj životopis. Niekde je tento sumár vítaný, inde odrádza osobu od čítania životpisu, preto jeho použitie nechávame na vás.

napr:

  • absolvent FF MU v programe ….
  • 1,5 roka skúseností v odbore …
 • 2 cudzie jazyky, počítačová gramotnosť, …

VZDELANIE

Začíname najvyššie dosiahnutým vzdelaním k nižšiemu, ktoré sa končí pri vysokej alebo strednej škole s maturitou (SŠ hlavne v prípadoch odborného zamerania). Malo by zahŕňať: obdobie od-do (prebiehajúce štúdium píšeme od-doteraz), presný názov inštitúcie a špecializáciu – ukončený študijný odbor alebo program (môžeme uviesť aj tému diplomovej či dizertačnej práce), prípadne i rok získania titulu.

Rôzne ďalšie vzdelávanie ako odborné kurzy, školenia, konferencie či certifikáty taktiež zahŕňame do časti vzdelávanie, napr. môžeme nazvať prvú časť štúdium a pokračovať ďalším vzdelaním. Tak isto absolvované medzinárodné mobility alebo projekty sú najmä na pracovnom trhu veľkým plusom. Uvádzame obdobie alebo dátum získania osvedčenia a názov inštitúcie alebo v prípade mobilít tiež daný študijný/pracovný program.

Pokiaľ máte nejaké publikácie, môžu byť nižšie v časti pod vzdelaním alebo v samostatnej časti inde v CV (nezabudnúť na ISBN). V prípade viacerých publikácií píšeme len vybrané publikácie, ak sa hlásime do zahraničia, najlepšie publikácie v zahraničných časopisoch s danou tematikou alebo v jazyku inštitúcie. Ak sú publikácie online, pridávame aj odkaz – nechávame na vašom zvážení, či prípadné publikácie nie je lepšie spomenúť v motivačnom liste.

V prípade, že je sme držiteľmi nejakého ocenenia, môžeme tento údaj tiež použiť. Pokiaľ sme (aktívnymi) členmi nejakej neziskovej organizácie/spolku, najlepšie v odbore (čo tak ČAS?!), môžeme to samozrejme tiež použiť aj s popisom pozície. Niektoré inštitúcie priam vyžadujú študentov/absolventov, ktorí sa zapájajú do tohto sektoru, pretože to mnoho vypovedá o ich aktivitách a motivácii k osobnému aj profesionálnemu rastu.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Pracovné skúsenosti a prax je pri žiadosti o zamestnanie najdôležitejšou časťou, a preto by mala byť obsahovo najrozsiahlejšia. Píšeme v chronologickom poradí, pričom začíname posledným vykonávaným (alebo aktuálnym). Malo zahŕňať: obdobie od-do (prebiehajúce píšeme od-doteraz; uvádzame mesiac a rok),  presný názov inštitúcie (malo by byť jasné, čím sa zaoberá), pracovné zaradenie a náplň práce – hlavné úlohy a povinnosti. Tie môžeme zhrnúť v jednej vete či odrážkach, ideálne tak na 2-3 riadky. (Inšpirovať sa pri popise pracovnej náplne sa môžete tu, pozri administratíva – archivár).

Absolventi, ktorí nemajú veľa skúseností by mali uvádzať prednostne odbornú prax, aj keby mala byť len krátkodobá. Pri špecializovaných pozíciách záleží viac na kvalite, ako kvantite.

V predchádzajúcich zamestnaniach vyzdvihujeme pozície, ktoré môžu zdôrazňovať požadované vlastnosti. Pokiaľ sme mali niekoľko krátkodobých zamestnaní alebo brigád, napr. počas štúdií, neuvádzame všetky pokiaľ nemajú súvis s požadovanou pozíciou. Vyberáme si tie, ktoré sú späté s požadovanou pozíciou alebo posledné 3 zamestnania (pokiaľ chceme, ostatné môžeme len vypísať za sebou). Nemali by sa nechávať veľké časové odstupy medzi zamestnaniami, mohlo by to signalizovať stratu pracovných návykov (časté striedanie zamestnaní môže tiež vytvárať negatívny obraz o uchádzačovi).

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Táto časť by mala obsahovať rodný jazyk a cudzie jazyky so stupňom ich znalosti.  Existuje viacero foriem pre hodnotenie úrovne jazyka a môžeme sa rozhodnúť pre niektorú z nich podľa vlastných preferencií. Niektoré z často používaných foriem sú:

 • začiatočník – mierne pokročilý – stredne pokročilý – aktívne slovom aj písmom – expert
 • aktívne – pasívne
 • začiatočník – denný užívateľ – pokročilý – expert

Inokedy sa k jazyku píše znalosť vo forme hovorenej – písomnej. Na medzinárodnej úrovni, pokiaľ sú jazyky dôležitou časťou, sa často používajú stupne znalosti v kategóriách POROZUMENIE (počúvanie a čítanie) – HOVORENIE (ústna interakcia a prejav) – PÍSANIE, hodnotíme ako (viď europass):

 • A1 / A2 (používateľ základov jazyka) – B1 / B2 (samostatný používateľ) – C1 /C2 (skúsený používateľ)
 • A1 (začiatočník) – A2 (základy) – B1 (mierne-pokročilý) – B2 (stredne-pokročilý) – C1 (pokročilý) – C2 (pokročilý a jazyk na najvyššej úrovni)

Ak si nie ste istí úrovňou cudzieho jazyka, možno vám pomôže český popis jednotlivých úrovní, ktorý nájdete tu (anglický popis prepneme vpravo hore) alebo tu, kde si môžete rovno otestovať úroveň svojej angličtiny.

Pri hodnotení svojho cudzieho jazyka treba mať zdravý stupeň sebavedomia, ale treba pamätať na to, že sa to dá veľmi ľahko overiť pri stretnutí alebo telefonicky. Pri študijnom či pracovnom pobyte sa očakáva, že študent si ide do zahraničia zlepšiť úroveň jazyka, takže nie je nutné svoje znalosti prehodnocovať. Táto časť môže byť doplnená výsledkami z medzinárodne uznávaných testov (napr. TOEFL, Cambridge, DELE a i.).

ĎALŠIE ZNALOSTI

Do životopisu môžeme zaradiť aj časť, v ktorej sú spomenuté schopnosti a znalosti, ktoré by mohli byť osožné pri požadovanej pozícii. Uvádzajú sa tu často počítačové schopnosti (programy či programovacie jazyky) a stupeň pokročilosti. Uvádzame tie, ktoré považujeme za dôležité, najčastejšie sú to: Microsoft Office Word, Excel či PowerPoint, HTML, ale takisto môžeme spomenúť aj skúsenosti s inými programami alebo sociálnymi sieťami (blogy, FB, Twitter či Flickr sú v zahraničí veľmi populárne a ich používanie je súčasťou pozície). Môžu sa sem zahrnúť aj ďalšie prípadné technické alebo administratívne schopnosti (prstoklad) a vodické oprávnenie (a jeho typ).

 • začiatočník – denný užívateľ – pokročilý – expert

VLASTNOSTI

Je dobré stručne popísať svoju osobnosť na základe svojich vlastností. Môžeme napísať všeobecné vlastnosti ako komunikatívnosť, zodpovednosť, časová či priestorová flexibilita, samostatnosť alebo kreativita, ale v tom prípade treba uviesť, ako sme  danú vlastnosť získali, vhodnejšie je asi byť tvorivý a zaujať niečím výnimočným.

napr:

  • zodpovednosť za chod projektu a dohľad na 5 členmi teamu
 • včasné plnenie deadlinov overené …

ZÁUJMY

Časť popisujúca záujmy je nepovinná, ale môže o človeku mnoho prezradiť. Nerozoberá sa súkromie, len sa mierne naznačuje osobnosť človeka pomocou určitých záujmov. Preferujeme záujmy, ktoré prezrádzajú akési vhodné vlastnosti (napr. že osoba je dobrý tímový hráč alebo sa rada učí nové veci) alebo vzdelávacie činnosti, napr. šport, turistika, literatúra, jazyky, hudba,… Do tejto časti je vhodné zradiť aj prípadné dobrovoľníctvo v organizáciách. Uvádzame asi 4-5 záujmov.

Niektoré záujmy môžu pôsobiť pre určitú skupinu ľudí odstrašujúco aj napriek tomu, že nemusia mať nijaký vplyv na pracovný život, ako adrenalínové, riskantné, hazardné alebo iným spôsobom nevšedné záujmy, napr. streľba, heavy metalová hudba, poledance a i; preto je ich lepšie neuvádzať.

REFERENCIE

Referencie sú často dôležitou súčasťou výberového konania, či už sa jedná o odporúčanie akademických pracovníkov  alebo referencie z bývalých zamestnaní či brigád. Musíme ale rozlišovať účel CV a rozhodnúť sa, kedy referencie poskytujeme (pokiaľ sa nevyžaduje inak, absolventi referencie písať nemusia). Nikdy však nezabudnite na to, že osobu musíte o podanie referencií vopred požiadať a dohodnúť sa na rozsahu podávaných informácií.

V prípade, že sa hlásime na pracovnú pozíciu, poskytujeme referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ak ich nemáme dostatok (resp. žiadnych), môžeme použiť taktiež vyučujúcich, napr. vedúcu/ceho diplomovej práce. Mali by obsahovať meno a priezvisko, pracovné zaradenie, názov inštitúcie, ale hlavne kontakt na túto osobu, najlepšie telefonický (prípadne email), aby bolo možné sa s referentom rýchlo spojiť. Pokiaľ máme v CV dostatok priestoru, poskytujeme 2-3 referencie  s vyššie uvedenými údajmi, ale ak priestor nemáme, môžeme napísať: referencie k dispozícii na vyžiadanie (alebo po ang: references available upon request).

Pokiaľ sa hlásime na zahraničnú mobilitu počas štúdií (štúdium či prax), kde sú vyžadované referencie, často prikladáme odporúčací list ako samostatný dokument ku prihláške. Mal by ho napísať niektorý z vyučujúcich, ktorý študenta pozná a vedel by v liste spomenúť niektoré predpoklady a vhodné vlastnosti pre pobyt v zahraničí, mal by obsahovať údaje o uchádzačovi, jeho úlohách a študijných výsledkoch. Tento list by mal obsahovať meno a priezvisko, pracovné zaradenie v inštitúcii (univerzite), dátum a podpis.

Tak takto by to nemalo vyzerať..., zdroj: internet
Tak takto by to nemalo vyzerať…, zdroj: internet

FOTO

V dnešnej dobe nie je nutné prikladať k životopisu fotografiu a jej použitie preto nechávame na autorovi. Fotka by nám mohla niekedy pomôcť, inokedy uškodiť, a to najmä v prípadoch, kedy nasleduje aj osobný pohovor. Vtedy v lepšom prípade môže fotka pomôcť zosobniť váš životopis, ale naopak aj skresať prvý dojem, ktorý sa tvorí už pri pohľade na CV.

V prípadoch,  ak prikladáme k CV fotku, preferujeme ležérnu, kvalitnú a profesionálnu, napr. z dokladov, nepoužívame fotky zo súkromia (dovolenka) alebo skupinové fotky. Fotka sa vkladá priamo do CV, nie do prílohy (nemala by presiahnuť 500Kb).

PRÍLOHY, PREHLÁSENIE a PODPIS

K životopisu je možné pridať prílohy, napr. kópiu diplomu, rôznych jazykových či odborných certifikátov, osvedčení, …

Ak sa posiela CV emailom, môžeme k nemu pripojiť tiež Prehlásenie o ochrane osobných údajov; ak sa predáva osobne alebo posiela poštou, malo by byť doplnené aj podpisom.

   Prehlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a súhlasím s ich spracovaním
  
V … dňa …                              + podpis

CV_obr5Pokiaľ hľadáte odkazy, ktoré by vám pomohli vytvoriť si životopis (forma a načrtnutie obsahu), určite kliknite sem. Stránka je jednoduchá, výstižná, “nepreháňa” to a ponúka aj anglickú a nemeckú verziu (áno, je dosť priestoru na vylepšenie, ale na začiatok to môže stačiť).

EUROPASS

Europass je návrh na spoločný formát/štandard životopisu od Európskej komisie a jednou z najpopulárnejších foriem životopisu. Rovnako, ako pri profesijnom životopise, prináša konkrétne údaje: osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie, kvalifikáciu a kurzy, pracovné skúsenosti a prax, jazykové znalosti, ďalšie schopnosti a znalosti, záujmy či iné údaje potrebné pre konkrétnu inštitúciu.

Tento štandard charakter odporúčania, ale jeho použitie nechávame na vašich preferenciách. Hlavným pozitívom by mohla byť jednoduchosť vytvorenia CV – je nutné len vyplniť predpísané časti, informácie sa naformátujú samy. Negatívom by mohla byť neosobnosť takéhoto životopisu. Formulár na vytvorenie europassu a inštrukcie, ktoré ponúkajú dobré rady dostupné v jazykoch EÚ, nájdete tu (česká verzia tu a anglická tu).

ÚPRAVA

Pri životopise, ktorý sa podáva v papierovej forme môže zohrávať svoju úlohu aj vzhľad listu. Preto je vhodné používať kvalitný biely papier. Je nutné dodržovať jednotný typ a veľkosť písma, najčastejšie je využívaný font Times New Roman s veľkosťou 11/12 bodov (tiež Arial alebo Calibri) a formát papiera A4.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Pred písaním CV je vhodné zistiť si požiadavky na prijatie na konkrétnu pozíciu a použiť niektoré z tohto spektra (odborných) slov (používať niektoré zo slov, ktoré „chcú počuť“). Niektoré veľké inštitúcie používajú dnes na užší výber techniku a CV v prvom kole vôbec nečítajú. Vhodných kandidátov vyberá počítač na základe kľúčových slov. Na iných vyťažených pozíciách majú personalisti na prejdenie životopisu veľmi krátku dobu, niekedy len 15 sekúnd, preto treba využívať jazyk inzerátu, teda slová, ktoré sa v inzeráte vyskytli…

CV_obr3CV_obr4mm

ČO VIAC VEDIEŤ PRI CV V ANGLIČTINE (resp. inom cudzom jazyku)?

Bezchybná štylizácia a jazyková úprava musí byť samozrejmosťou!! Pri písaní životopisu v angličtine platia vyššie spomenuté odporúčania, ktoré by sme mohli rozšíriť o niekoľko ďalších:

OSOBNÉ ÚDAJE – CONTACT/ PERSONAL INFORMATION

V hlavičke alebo prvej časti sú: Name (Given/First name, family name, surname, last name), Address, Telephone/Mobile, E-mail (príp. Nationality, Sex). V osobných údajoch je dobré písať priezvisko veľkými písmenami a taktiež uviesť pohlavie, teda M- male, F- female alebo O- other. Pri menách a údajoch, ktoré majú interpunkciu treba myslieť na jej použitie, v zahraničí sa väčšinou používa písanie bez interpunkcie, čo treba jednotne dodržiavať v celom dokumente (nie len pri mene). Adresu uvádzame v pôvodnej forme a nepremieňame ju na zahraničný ekvivalent, čiže Veveri 28 (nie 28 Veveri). Telefónne čísla sa uvádzajú vždy s predvoľbou, často s predvoľbou krajiny a mesta v zátvorke (421-45) XXX..

VZDELANIE – EDUCATION (STUDIES), EDUCATION AND TRAINING

Vzdelanie začíname najvyšším, teda /Doctoral Training ← University← High School/. Píšeme vždy obdobie (Dates: from-to), názov inštitúcie (Institution), zameranie štúdia (Programme / Field of Study / Specialization), ak je miesto a považujeme to za dôležité aj ďalšie popisy. Môžeme sem zahrnúť aj Qualification, Research and Training, ….

Pri vzdelaní je nutné uvádzať aj ekvivalenty univerzitných titulov podľa konkrétnej krajiny, pretože mnohé zahraničné tituly v sebe nesú určitú špecializáciu (napr. BA – Bachelor, MA – Master of Arts, MSc – Master of Science). Pokiaľ si ekvivalentom nie sme istý, používame všeobecné označenia ako „Bachelor/Master degree“.

napr: from-to

   Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic
   Programme: Historical Sciences, Bachelor’s/ Master’s degree programme
   Field of Study: Auxiliary Historical Sciences / Archival Science
   Thesis: …

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI – EMPLOYMENT HISTORY/ WORK EXPERIENCE

V tejto časti rovnako nesmie chýbať odbobie (Dates: from-to), názov inštitúcie/zamestnávateľa (Name and type of Organization / Institution, Name and address of employer), pracovné zaradenie (Occupation / Job position / Position held), náplň práce – hlavné úlohy a povinnosti (Job/Main responsibilities alebo Activities and responsibilities) + prípadný kontakt. Niečo k posisu pozície archivára nájdete tu.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS: Certifications and Accreditations, môžeme (ale nemusíme) sem písať aj Computer Skills (úroveň môže byť použitá z jazykov, tiež napr. Working knowledge of all MS Office Applications).

JAZYKOVÉ ZNALOSTI – LANGUAGE SKILLS

First language / Mother tongue – Other languages

U jazyka platí vyššie spomenuté, môžete použiť napr. tieto kategórie a úrovne: Understanding – Speaking – Writing (viď znovu anglické inštrukcie k europassu) alebo Reading skills – Writing skills – Verbal skills:

 • A1 / A2 (Basic user) – B1 / B2 (Independent user) – C1 /C2 (Proficient user)
 • A1 (Beginner) – A2 (Elementary) – B1 (Pre-Intermediate) – B2 (Intermediate) – C1 (Upper-Intermediate) – C2 (Advanced)
 • beginner – intermediate – expert
 • beginner – advanced user – proficient user
 • basic – good – excellent

ĎALŠIE ZNALOSTI – OTHER SKILLS AND COMPETENCIES

Niektoré z fráz, ktoré je možné použiť (samozrejme, pokiaľ sú pravdivé!)

 • excellent leadership and organisational skills (gained through…)
 • able to work under stressful conditions
 • quick understanding of logic based problems
 • familiarity with databases and storage systems
 • independence in working and responsibility (gained through…)
 • effective communication with customers and employees

Veľa užitočných rád a anglické výrazy použiteľné v živopopise nájdete v Akademickej príručke [2], ktorá sa nachádza v Ústřední knihovne MU.

Niekedy nie je ľahké správne preložiť svoje myslienky do cudzieho jazyka, preto by sme mali dať CV prezrieť i svojim známym (najlepšie rodilý mluvčí). Pri výbere slov môžu napomôcť aj ukážky na tomto webe (angličtina).

CV_obr2ŠABLÓNY MS OFFICE

Vďaka tejto stránke sme zistili, že na CV existujú viaceré šablóny pre Open Microsoft Word kliknite na: File – New – Templates or New from Template. V mojom MS Word 2007 som to našla ako: súbor – nový –  MS Office Online (v ľavej lište)  – životopisy:

 • stručný – fajn mi prídu chronologické a funkčné, záleží na vkuse (tie zdobené však neodporúčame!)
 • pre konk. pracovné miesto – myslím, že je vhodnejší pre iné odbory ako PVHaA
 • špecifická situácia – osobne sa mi celkom páči, pokiaľ by sa upravil pre študenta/absolventa

ODKAZY

Ak ste tento článok prečítali celý, myslím, že si dokážete sami urobiť názor na CV na stránkach ako táto, tj. náš názor? je to hnus, na taký životopis mi stačia len 2 sekundy.. Pokiaľ si chcete prečítať niečo na internete, odporúčame články na JobAcademy1StartpeopleJobAcademy2 alebo anglické verzie na BlankerJobSearch (dobré ukážky možností CV v angličtine k rôznym príležitostiam). Odporúčame aj stránku Kariérního centra MU.

Veľa šťastia a inšpirácie!

Ďakujem za komentáre k tomuto článku.

AVmm

[1] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, s. 324 ISBN 8080632197. (nachádza sa v ústrední knihovne MU)

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006, s. 344-349, 351-359; ISBN 8080632197.

Napsat komentář