Loading

Kdo jsme?

b3204cce

Táto webová stránka vznikla z iniciatívy dvoch členiek BSS ČAS Moniky Laurincovej a Alžbety Vicianovej za IT podpory Michala Michalíka, absolventa Fakulty informatiky MU.

Ako nové členky výboru chceme pokračovať v činnosti našich predchodcov a dať sekcii špecifický charakter, ktorý by ju odlišoval od ostatných študentských sekcií či pobočiek a mal pozitívny dopad ako pre sekciu, tak aj pre celú Českú archivní společnosť.

Mať svoje miesto na webe predstavuje v súčasnej dobe nutnosť a vhodné doplnenie face-to-face komunikácie realizovanej na univerzite. Webová stránka predstavuje informačný aj reklamný priestor pre študentov a širokú verejnosť. Prináša možnosť dozvedieť sa o novinkách a projektoch doma aj v zahraničí; zaujímavé články a rozhovory s odborníkmi v odbore, ale rovnako aj spovede zo zákulisia Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Poskytne tiež priestor pre diskusiu, kde budú môcť študenti vyjadrovať svoje názory, nápady, kritiku a pod.

Snažíme sa aj o doplnkové vzdelávanie v ďalších historických a blízkych odboroch, napr. v histórii, archeológii, knihovníctve a informačných štúdiách, konzervátorstve a reštaurátorstve, muzeológii, etnológii a i; ktoré prinesú čitateľom prehľad a iný pohľad na vlastné štúdium.

Za veľmi dôležitú považujeme medzinárodnú stránku nášho projektu, ktorá priblíži našim študentom zahraničné projekty a aktivity, a naopak predstaví aktivity našich študentov v zahraničí. Súčasťou webovej stránky budú aj odborné články v cudzom jazyku a priblíženie možností štúdia či praxe v zahraničí, doplnené skúsenosťami študentov príbuzných odborov. Budeme dúfať v postupné odbúranie bariér a v nadviazanie nových kontaktov a spolupráce pre našich študentov.

Dúfame, že naša snaha o zviditeľnenie pomocných vied historických a archívnictva a o aktivizáciu študentov bude úspešná.

AV & ML

Top